0903 880 450
0
0,00
Dátum a meniny
Dnes je 24.01.2020,
meniny má: Timotej

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu a remindera Vaša nezábudka

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Vaša nezábudka (www.vasanezabudka.sk) je firma Mgr. Monika Medveďová so sídlom Oleandrová 1, 851 10 Bratislava, IČO: 46160272 DIČ:1079265495, mail: info[at]vasanezabudka.sk.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou alebo registráciou.

3. Príjemcom, je osoba, ktorej bude obsah objednávky doručený. 

II. Objednávanie

5. Služby internetového obchodu Vaša nezábudka sú v súčasnosti vymedzené pre objednávateľov z Bratislavy a jej blízkeho okolia (viď bod 17).

6. Produkty je možné objednávať štandardným postupom na internetovej stránke www.vasanezabudka.sk vložením zvolených položiek do košíka.

7. Objednávateľ berie na vedomie, že obrázky pri produktoch majú ilustračný charakter (slúžia pre lepšiu predstavu o veľkosti kytice či počte kvetov). Doručované kytice vyrábame na mieru a pri aranžovaní sa riadime detailami uvedenými v poznámke objednávky (obľúbené kvety, farba..) a sezónnosťou. 

8. Cena uvedená pri produkte je konečná. Dodatočný poplatok 3.00,- za dopravu je len v prípade doručenia mimo Bratislavy. 

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená na stránke v deň vytvorenia objednávky. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá počas doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

10. Vzhľadom na povahu služby a fakt, že kytice a prekvapenia vytvárame "na mieru" je potrebné uviesť do textového pola pri produkte upresňujúce informácie - dátum sviatku, obľúbené kvety danej osoby/obľúbenú farbu, venovanie. 

11. Ďalším krokom  je vyplnenie údajov o objednávateľovi a detaily objednávky. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu doručenia (pokiaľ je iná ako fakturačná), telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH, fakturačnú adresu a adresu doručenia (ak je iná ako fakturačná).

12. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu jedným z ponúkaných spôsobov. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky. 

13. K akceptácii objednávky zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa.

IV. Platba

14. V internetovom obchode Vaša nezábudka môžete platiť nasledovnými spôsobmi: 

- vkladom na účet alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 2617444778/1100 (Tatra Banka) IBAN: SK13 1100 0000 0026 1744 4778;

- v hotovosti pri prevzatí. 

V. Doručenie objednávky

15. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa resp. príjemcu uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Kytica/darček môže byť doručená/ý objednávateľovi alebo priamo osobe, ktorá má byť obdarovaná.

16. Prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi.

17. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v termíne/termínoch, ktorý/é je/sú špecifikované v objednávke pri jednotlivých produktoch na dohodnutú adresu. Presný čas dodania bude dohodnutý s objednávateľom telefonicky najneskôr 3 dni pred dátumom dodania. Počas pracovných dní objednávky doručujeme v čase od 9:00 do 18:00. Cez sviatky a víkendy v čase od 9:00 do 12:00.

18. V záujme zabezpečenia 100% kvality nami doručovaných produktov, doručujeme v súčasnosti objednávky len v Bratislave a okolí. Zoznam obcí a miestdo ktorých doručujeme nájdete nižšie. Do obcí a miest, ktoré na zozname nie sú, v súčasnosti nedoručujemeAk máte záujem o doručenie do obce/mesta, ktorá/é nie je na zoznameprosím kontaktujte nás.

Ceny dopravy:
DopravaCena
Doručenie Bratislava - všetky mestské časti zadarmo
Doručenie Bratislava - okolie3.00 Eur

 

 

19. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a dohodnú sa na ďalšom postupe. 

20. V prípade, ak objednávateľ neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená na 100% ceny doručovaného produktu.

VI. Odstúpenie od zmluvy

21. Objednávateľ má v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy (vytvorenia a zaplatenia objednávky). V takom prípade Objednávateľ kontaktuje Prevázdkovateľa a zašle mu vyplnený Formulár na odstúpenie od zmluvy.

22. Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušnú objednávku do 14 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia Formulára na odstúpenie od zmluvy prevodom na účet stanovený vo Formulári.

23. Objednávateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej, je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo so súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VII. Reklamácie

24. Prevádzkovateľ garantuje čerstvosť a kvalitu produktov v čase dodania.

25. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy objednávateľa. 

26. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamácie poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté. V prípade uznania, bude reklamácia v čo najkratšom čase vybavená. Poškodenie produktu spôsobené nevhodnou manipuláciou či skladovaním nebude akceptované ako dôvod na reklamáciu.  

VIII. Ochrana osobných údajov

27. Osobnými údajmi sa podľa zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon".) sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

28. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré získal na základe obdržania  objednávky, a ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

29. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

30. Účelom spracovania osobných údajov je  vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ tieto údaje vymaže. 

32. Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na:

  • prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,
  • obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  •  právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona.

33. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste bol/a oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

IX. Záverečné ustanovenia

34. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pripredaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

35. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

36. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

37. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.