0903 880 450
0
0,00
Dátum a meniny
Dnes je 25.01.2020,
meniny má: Gejza

Reklamačný poriadok internetového obchodu Vaša nezábudka

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Vaša nezábudka (www.vasanezabudka.sk) je Mgr. Monika Medveďová, Oleandrová 566/1, 851 10 Bratislava.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou. 

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality produktov a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľovi, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

II. Postup vybavovania reklamácií

5. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou.

6. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 - kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

 - predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

 - komu je reklamácia adresovaná,

 - dátum podania reklamácie,

 - podpis objednávateľa.

7. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

8. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

9. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

10. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

 - pri poštových zásielkách deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa

 - pri doručení elektronickou poštou deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa

11. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

12. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.07.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.